การศึกษาการมีอยู่ของข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ(สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ)

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการทบทวนความพร้อมใช้งานของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ยกตัวอย่าง (1) ชื่อและเจ้าของแหล่งข้อมูล ขอบข่าย คุ้มรวม นิยาม ความถี่ในการผลิต ฯลฯ (2) แนวทางในการเติมเต็มข้อมูลที่ยังไม่มีจากแหล่งข้อมูลอื่น (3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น (4) รายละเอียดการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความซ้ำซ้อน ความทันสมัย การขาดหายไปของข้อมูล เป็นต้น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* อีเมลผู้ติดต่อ ictsurvey@nso.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีประกอบการ.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 กันยายน 2547
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 มิถุนายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สร้างในระบบเมื่อ 14 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566