Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2549
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2562
การจัดจำแนก ไม่มี
หน่วยวัด ไม่มี
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 มิถุนายน 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 มิถุนายน 2563
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 19 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 กรกฎาคม 2564