• อัตราการว่างงาน 5160 total views 70 recent views

    อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) เป็นตัวเลขที่แสดงอัตราร้อยละของผู้ว่างงานในระบบเศรษฐกิจเทียบกับกำลังแรงงานรวม...
    กองสถิติสังคม (สค.) 27 กันยายน 2566
  • อัตราการว่างงานระยะยาว 4194 total views 48 recent views

    การว่างงานระยะยาว (Long-term unemployment) เป็นตัวสะท้อนถึง ค่าแรงที่จะได้ลดลงทั้งผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอัตราการว่างงานในระยะยาวนั้น...
    กองสถิติสังคม (สค.) 27 กันยายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).