Skip to content

ความเปลี่ยนแปลง

View changes from to


On 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 14 นาฬิกา 11 นาที 43 วินาที +0700, Gravatar กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ: