Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
YR numeric
SIZE_ECONOMIC text
TOTAL_PERSON_ICT numeric
CIO numeric
IT_MANAGER numeric
COM_DESIGNER numeric
PROGRAMMER numeric
COM_PROFESSIONAL numeric
ICT_OTHERS numeric

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2547
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2562
การจัดจำแนก อื่นๆ
ขนาดของสถานประกอบการ,กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หน่วยวัด คน
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 สิงหาคม 2563
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 22 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 กันยายน 2564