อายุมัธยฐานของประชากร จากสำมะโน

อายุมัธยฐาน (Median Age) คือ อายุกึ่งกลางที่แบ่งประชากรออกเป็นสองส่วนในจำนวนเท่ากัน โดยส่วนหนึ่งมีอายุน้อยกว่าอายุมัธยฐานและอีกส่วนหนึ่งมีอายุมากกว่าอายุมัธยฐาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อหน่วยงาน กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม
* อีเมลหน่วยงาน spophouc@nso.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 10
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำมะโนประชากรและเคหะ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/pop/table-stat.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2554
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2533
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2553
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ปี
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อายุมัธยฐานของประชากร = อายุมัธยฐาน = L + [5 * {(N/2) – F (i – 1)}] / f (i) f (i) = จํานวนประชากรกลุ่มอายุที่ i ที่ Median ตกอยู่ F (i - 1) = จํานวนประชากรสะสมกลุ่มอายุที่ i – 1 ที่ Median ตกอยู่ L = ช่วงแรกของกลุ่มอายุที่ Median ตกอยู่ แล้วลบด้วย (0.5) N = จํานวนประชากรสะสม อายุมัธยฐานต่ํากว่า 20 ปี ถือว่าเป็น “ประชากรวัยเยาว์” (Young population) อายุมัธยฐานระหว่าง 20-29 ปีถือว่าเป็น “ประชากรวัยกลาง” (Median aged population) อายุมัธยฐาน 30 ปีขึ้นไป ถือว่าเป็น “ประชากรสูงอายุ” (Aged population)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172
สร้างในระบบเมื่อ 30 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 มิถุนายน 2566