จำนวนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน

ผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน หมายถึง บุคคลที่ไม่เข้าข่ายคำนิยามของผู้อยู่ในกำลังแรงงานในสัปดาห์แห่งการสำรวจ ซึ่งได้แก่ 1. บุคคลซึ่งในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีอายุต่ำกว่า 15 ปี 2. บุคคลซึ่งในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ได้ทำงาน และไม่พร้อมที่จะทำงานเนื่องจากเป็นผู้ที่ทำงานบ้าน, เรียนหนังสือ, ยังเด็กเกินไป (มีอายุน้อยกว่า 18 ปี) หรือชรามาก (มีอายุเกิน 60 ปี), ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากพิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง, ไม่สมัครใจทำงาน, ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผลกำไร ส่วนแบ่ง หรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ ให้แก่บุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน, ทำงานให้แก่องค์การ หรือสถาบันการกุศลต่างๆ โดยไม่ได้รับค่าจ้างผลกำไรส่วนแบ่ง หรือสิ่งตอบแทนอย่างใด, ไม่พร้อมที่จะทำงาน เนื่องจากเหตุผลอื่น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม
* อีเมลผู้ติดต่อ slaborfs@nso.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
เขตการปกครอง
* แหล่งที่มา สำรวจภาวะการทำงานของประชากร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/ภาวะการทำงานของประชากร.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 มีนาคม 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 กุมภาพันธ์ 2564
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2556
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • เพศ
  • อายุ/กลุ่มอายุ
  • ระดับการศึกษา
  • อื่นๆ
สถานภาพแรงงาน
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) พัน
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ยอดรวมจำนวนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) มาตรฐานสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การสหประชาชาติ(UN)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172
สร้างในระบบเมื่อ 30 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 มีนาคม 2566