คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป

สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรม สุขภาพจิต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ในการสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพจิตของคนไทย ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐานของคะแนนเฉลี่ยที่กําหนดไว้ สําหรับสุขภาพจิตของคนทั่วไป (27.01-34.00 คะแนน)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อหน่วยงาน กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม
* อีเมลหน่วยงาน slaborfs@nso.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ไม่ประจำ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 0
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำรวจสุขภาพจิต(ความสุข)คนไทย
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/สุขภาพ/สำรวจสุขภาพจิตของคนไทย.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2559
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 กันยายน 2564
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2557
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2558
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • อาชีพ
  • สถานภาพการทำงาน
  • อื่นๆ
สถานภาพแรงงาน,โครงสร้างกำลังแรงงาน, ลักษณะทางเศรษฐกิจ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คะแนน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) องค์ประกอบหลักของสุขภาพจิต จากรายงานการสำรวจสุขภาพจิตของคนไทย 2558 บทที่ 1 หน้า 2
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) มาตรฐานของกรมสุขภาพจิตมาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172
สร้างในระบบเมื่อ 30 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 มิถุนายน 2566