จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ประจำที่

ครัวเรือนส่วนบุคคล หมายถึง ครัวเรือนของบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจประกอบด้วยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยเดียวกัน จัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภค บริโภค อันจำเป็นแก่การครองชีพรร่วมกัน โดยบุคคลเหล่านี้อาจเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติก็ได้ เช่น ครัวเรือนที่อาศัยอยู่คนเดียว หรือครัวเรือนที่มี พ่อ แม่ ลูก อาศัยอยู่

โทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Telephone) หรือโทรศัพท์บ้าน หมายถึง สายโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ปลายทางของลูกค้า เช่น ชุดโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร กับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN) และมีพอร์ตเฉพาะสำหรับการแลกเปลี่ยนโทรศัพท์ ซึ่งโทรศัพท์พื้นฐานนั้นมีความหมายเหมือนกับคำว่า main station หรือ direct exchange line ซึ่งคำเหล่านี้จะถูกใช้อยู่ทั่วไปตามเอกสารเกี่ยวกับโทรคมนาคม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อหน่วยงาน กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองสถิติเศรษฐกิจ
* อีเมลหน่วยงาน ictsurvey@nso.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-(ICT).aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 กันยายน 2564
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2550
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ครัวเรือน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
หน่วย, พัน
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ประจำที่
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) มาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU), International Standard Classification of Occupation, 2008 (ISCO – 08) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172
สร้างในระบบเมื่อ 3 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 มิถุนายน 2566