You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

จำนวนสถานประกอบการด้านการกีฬา

สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดําเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคลก็ตาม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อหน่วยงาน กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ
* อีเมลหน่วยงาน eindust@nso.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 10
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรม/สำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรม.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2556
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 กันยายน 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2554
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2554
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
  • อื่นๆ
รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ราย
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ผลรวมจำนวนสถานประกอบการด้านการกีฬา
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172
สร้างในระบบเมื่อ 19 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 มกราคม 2566