กรอบตัวอย่างและบัญชีรายชื่อหน่วยตัวอย่าง (สำรวจภาวะการทำงานของประชากร)

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.) ใช้แผนการเลือกตัวอย่างแบบ Stratified Two - Stage Sampling โดยมีเขตแจงนับ (Enumeration Area : EA) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง ครัวเรือนส่วนบุคคลและสมาชิกในครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงาน เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง กรอบตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง คือ บัญชีรายชื่อเขตแจงนับ (EA) ที่ได้จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 และมีการปรับปรุงข้อมูลจากการนับจด (listing) ครัวเรือน จากโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน (สพค.) เป็นประจำทุกปี สำหรับการเลือก EA ตัวอย่างโครงการ สรง. ดำเนินการเลือกในแต่ละจังหวัดจำแนกตามเขตการปกครองอย่างอิสระต่อกัน โดยให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นปฏิภาคกับจำนวนครัวเรือนของ EA นั้นๆ ได้บัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วยที่ตั้งของ EA ตัวอย่าง เพื่อให้พนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลทราบถึงพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติงาน กรอบตัวอย่างขั้นที่สอง คือ บัญชีรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงาน ที่ได้จากการนับจดครัวเรือนในแต่ละ EA ตัวอย่าง จากโครงการ สพค. และทำการเลือกครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ ส่วนบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง มี 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 คือ ที่ตั้งของ EA ตัวอย่าง ตอนที่ 2 คือ รายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง และครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงาน

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อหน่วยงาน กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ
* อีเมลหน่วยงาน method@nso.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL http://webintranet.nso.go.th/?q=สำนัก/นว./นว.กรว.
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 มีนาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172
สร้างในระบบเมื่อ 23 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 23 มิถุนายน 2565