การออกแบบกรอบตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง (สำรวจภาวะการทำงานของประชากร)

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.) เป็นโครงการสำรวจตัวอย่าง จัดทำทุกปี ปีละ 4 รอบ (4 ไตรมาส) กระจายงานแจงนับเป็นรายเดือน เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการนำเสนอผลการสำรวจเป็นไตรมาส โดยมีการกำหนดขนาดตัวอย่างให้เพียงพอต่อการเสนอผลการสำรวจในระดับจังหวัด (ไม่จำแนกเขตการปกครอง) ส่วนในระดับภาคและระดับทั่วประเทศ เสนอผลการสำรวจจำแนกเขตการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล สำนักงานสถิติแห่งชาติได้นำวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ Rotation Sampling มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพตัวประมาณ ในโครงการ สรง. ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2554 และปี พ.ศ. 2555 – 2564 โดยรอบปัจจุบันสำหรับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 - 2574 แผนการเลือกตัวอย่างแบบ Rotation รอบปัจจุบัน ได้มีการแบ่ง EA ตัวอย่าง ออกเป็น 10 ชุด (EA set) โดยโครงการ สรง. แต่ละปี กำหนดให้ใช้ EA ตัวอย่าง ในการปฏิบัติงานจำนวน 2 ชุด หรือ 2 EA set และในแต่ละ EA ตัวอย่าง กำหนดให้เลือกครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง จำนวน 10 ชุดครัวเรือน คือ ชุด A B C D E F G H I และ J สำหรับโครงการ สรง. ใช้ชุดครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 4 ชุด คือ A B C D การสำรวจนี้ กำหนดให้ใช้แผนการเลือกตัวอย่างแบบ Stratified Two - Stage Sampling โดยมีเขตแจงนับ (Enumeration Area : EA) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง ครัวเรือนส่วนบุคคลและสมาชิกในครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงาน เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง กรอบตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง กำหนดให้ใช้บัญชีเขตแจงนับ (EA) ที่บันทึกข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 และมีการปรับปรุงข้อมูลจากการนับจด (listing) ครัวเรือน โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน (สพค.) เป็นประจำทุกปี สำหรับการเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง กำหนดให้เลือก EA ตัวอย่าง ในแต่ละจังหวัดจำแนกตามเขตการปกครองอย่างอิสระต่อกัน โดยให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นปฏิภาคกับจำนวนครัวเรือนของ EA นั้นๆ กรอบตัวอย่างขั้นที่สอง กำหนดให้ใช้บัญชีรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงาน ที่ได้จากการนับจด โครงการ สพค. สำหรับการเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง กำหนดให้เลือกครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ ในกรณีของครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงาน ในขั้นนี้เป็นการเลือกสมาชิกตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงานทุกครัวเรือน ในแต่ละ EA ตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ โดยใช้ช่วงของการสุ่มครัวเรือนตัวอย่างเดียวกันกับที่ใช้ในการเลือกครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างของแต่ละชุดครัวเรือน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อหน่วยงาน กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ
* อีเมลหน่วยงาน method@nso.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/ภาวะการทำงานของประชากร.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 มีนาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172
สร้างในระบบเมื่อ 23 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565