การออกแบบกรอบตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง (สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย)

โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) เป็นโครงการสำรวจตัวอย่าง โดยมีการกำหนดขนาดตัวอย่างให้เพียงพอต่อการเสนอผลการสำรวจในระดับจังหวัด (ไม่จำแนกเขตการปกครอง) เสนอผลการสำรวจในระดับภาค (ไม่จำแนกเขตการปกครอง) ส่วนในระดับทั่วประเทศ เสนอผลการสำรวจจำแนกเขตการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล การสำรวจนี้ กำหนดให้ใช้แผนการเลือกตัวอย่างแบบ Stratified Two - Stage Sampling โดยมีเขตแจงนับ (Enumeration Area : EA) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง และครัวเรือนส่วนบุคคล เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง
กรอบตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง กำหนดให้ใช้บัญชีรายชื่อเขตแจงนับ (EA) ที่ได้จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 และมีการปรับปรุงข้อมูลจากการนับจด (listing) ครัวเรือน โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน (สพค.) เป็นประจำทุกปี สำหรับการเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง กำหนดให้เลือก EA ตัวอย่าง ในแต่ละจังหวัดจำแนกตามเขตการปกครองอย่างอิสระต่อกัน โดยให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นปฏิภาคกับจำนวนครัวเรือนของ EA นั้นๆ กรอบตัวอย่างขั้นที่สอง กำหนดให้ใช้บัญชีรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคล ที่ได้จากการนับจด โครงการ สพค. สำหรับการเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง กำหนดให้เลือกครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อหน่วยงาน กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ
* อีเมลหน่วยงาน method@nso.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 3
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172
สร้างในระบบเมื่อ 22 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2565