การออกแบบรูปแบบของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ (สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน)

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบรูปแบบของ • ผลผลิต เช่น สเปคตาราง CSV API • ผลิตภัณฑ์ เช่น เล่มรายงาน/ซีดี/e-book ระดับนำเสนอ: ประเทศ/ภาค/จังหวัด • การบริการ เช่น การ download ผลผลิตผ่านเว็บไซต์คลังข้อมูล (BI) (2) ระเบียบปฏิบัติในการเผยแพร่ผลผลิต เช่น ตัวอย่างที่แจงนับได้ไม่เพียงพอสำหรับการนำเสนอผลในระดับที่ต้องการ หรือมี CV สูงมาก จะไม่เปิดเผยข้อมูลหรืออาจจะใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อให้ผู้ใช้ระมัดระวังในการนำผลผลิตไปใช้ (อาจทำเป็น check list)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ eindust@nso.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา โครงการสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/สาธารณสุข/โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 31 ธันวาคม 2544
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 ธันวาคม 2560
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172
สร้างในระบบเมื่อ 6 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565