Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ตาราง 2 ข้อมูลที่สำคัญ text
Unweight text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
วันที่เริ่มต้นสร้าง 23 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 มิถุนายน 2565
สร้างในระบบเมื่อ 6 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 กรกฎาคม 2565