การออกแบบรูปแบบของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ (สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน)

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (1) ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบรูปแบบของ ● ผลผลิต เช่น สเปคตาราง CSV API ● ผลิตภัณฑ์ เช่น เล่มรายงาน ซีดี ● การบริการ เช่น การ download ผลผลิตผ่านเว็บไซต์ คลังข้อมูล (BI) (2) ระเบียบปฏิบัติในการเผยแพร่ผลผลิตเช่น ตัวอย่างที่แจงนับได้ไม่เพียงพอสำหรับการนำเสนอผลในระดับที่ต้องการ หรือมี cv สูงมาก จะไม่เปิดเผยข้อมูลหรืออาจจะใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อให้ผู้ใช้ระมัดระวังในการนำผลผลิตไปใช้

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย
* อีเมลผู้ติดต่อ esesnso.thai@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/รายได้รายจ่ายครัวเรือน/ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2500
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172
สร้างในระบบเมื่อ 22 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565