การออกแบบกรอบตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ)

โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ เป็นโครงการสำรวจตัวอย่าง โดยมีการกำหนดขนาดตัวอย่างให้เพียงพอต่อการเสนอผลการสำรวจในระดับภาค คือ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยจำแนกตามการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยปี 2552 (Thailand Industrial Classification:TSIC-2009) ในระดับหมวดย่อย (TSIC 2 หลัก) 63 หมวดย่อย สำหรับขนาดของสถานประกอบการซึ่งวัดด้วยจำนวนคนทำงาน กำหนดให้ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาค 4 ภาคเป็นสตราตัม รวมทั้งสิ้น 6 สตราตัม ในแต่ละสตราตัม ได้จัดสถานประกอบการออกเป็นสตราตัมย่อย ตามขนาดของสถานประกอบการและประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การสำรวจนี้ กำหนดให้ใช้แผนการเลือกตัวอย่างแบบ Stratified Systematic Sampling โดยมีสถานประกอบการเป็นหน่วยตัวอย่าง กรอบตัวอย่าง คือ รายชื่อสถานประกอบการทั่วประเทศ ที่ได้จากสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 แต่เพื่อให้กรอบตัวอย่างเป็นปัจจุบันได้มีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมในระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและระบบงานสุ่มตัวอย่าง (ระบบ 3) โดย บจ./สำนักงานสถิติจังหวัด โดยในแต่ละสตราตัมย่อยของแต่ละภาคทำการเลือกสถานประกอบการตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อหน่วยงาน กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ กองนโยบายและวิชาการสถิติ
* อีเมลหน่วยงาน method@nso.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีประกอบการ.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 มกราคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172
สร้างในระบบเมื่อ 22 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2565