การตอบสนองต่อการร้องขอของผู้ใช้ข้อมูล (สำรวจภาวะการทำงานของประชากร)

โครงการสำรวจ​ภา​​วะการทำ​งานของประชากร ข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกการสืบค้นและการร้องขอของลูกค้าต่อบริการต่าง ๆ การตอบสนองต่อการร้องขอของลูกค้า

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ
* อีเมลผู้ติดต่อ services@nso.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-book/Some_of_the_uses_of_statistics_2021/index.html
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 3 พฤษภาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 พฤษภาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172
สร้างในระบบเมื่อ 23 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 24 มิถุนายน 2565