การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการเผยแพร่ (สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน)

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ข้อมูลของผลิตภัณฑ์พร้อมรายละเอียด (1) ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ (2) ผลิตภัณฑ์ เช่น สิ่งพิมพ์ (ควรระบุ ชื่อสิ่งพิมพ์ เวอร์ชัน ปีที่ผลิต ผู้ผลิต เลข ISBN, ISSN พิมพ์ครั้งที่) สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ (อาจระบุชื่อ วันที่ปล่อย ชื่อผู้ติดต่อ URLของเว็บไซต์) เว็บไซต์ ซึ่งเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟิกเชิงโต้ตอบ ตารางเสนอผล ข้อมูลจุลภาคเพื่อการใช้ประโยชน์สาธารณะ (public-use micro-data sets) ไฟล์ตารางข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได้ พร้อมเมทาดาตา (ชื่อข้อมูล วันที่สร้างข้อมูล (ชุดนี้) วันที่ปรับปรุงล่าสุด เวอร์ชัน เงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดการติดต่อ คำอธิบายอื่น ๆ) หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ หมายถึง เล่มรายงาน CD-Rom ชื่อผลิตภัณฑ์ได่แก่ ข้อมูลสถิติที่สำคัญ,การจัดทำตารางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ด้วยระบบ Business Intelligence,ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติแบบ Interactive dashboard,ระบบบริการข้อมูลแบบ API,ข้อมูลสถิติจำแนกตามโครงการสำรวจ/สำมะโน,THAI STAT,CD-ROM โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน,รายงานรายได้และการกระจายรายได้,รายงานหนี้สินเกษตร,รายงานครัวเรือนฐานราก,Clip Video หนี้สินของครัวเรือนเกษตร ปี 2562

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองสถิติพยากรณ์
* อีเมลผู้ติดต่อ services@nso.go.th
* วัตถุประสงค์
 • มติคณะรัฐมนตรี
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • CSV
 • Image
 • Video
 • JSON
 • HTML
 • XLS/XLSX
 • PDF
 • อื่นๆ
CD-ROM
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/รายได้รายจ่ายครัวเรือน/ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน.aspx, http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx, http://statbbi.nso.go.th/analytics/saw.dll?dashboard, http://ittdashboard.nso.go.th/home_sector.php, http://api.nso.go.th/, http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Statistics%20from%20major%20Survey.aspx, http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-book/Income-2562/index.html, http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-book/Agri_Household_Deb62/index.html, http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-book/Foundation_household_62/index.html, https://www.facebook.com/147104232007412/videos/4187814271267402
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172
สร้างในระบบเมื่อ 22 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 กันยายน 2564