การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการเผยแพร่ (สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ)

โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์พร้อมรายละเอียด (1) ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ (2) ผลิตภัณฑ์ เช่น สิ่งพิมพ์ (ควรระบุ ชื่อสิ่งพิมพ์ เวอร์ชัน ปีที่ผลิต ผู้ผลิต เลข ISBN, ISSN พิมพ์ครั้งที่) สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ (อาจระบุชื่อ วันที่ปล่อย ชื่อผู้ติดต่อ URLของเว็บไซต์) เว็บไซต์ ซึ่งเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟิกเชิงโต้ตอบ ตารางเสนอผล ข้อมูลจุลภาคเพื่อการใช้ประโยชน์สาธารณะ (public-use micro-data sets) ไฟล์ตารางข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได้ พร้อมเมทาดาตา (ชื่อข้อมูล วันที่สร้างข้อมูล (ชุดนี้) วันที่ปรับปรุงล่าสุด เวอร์ชัน เงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดการติดต่อ คำอธิบายอื่น ๆ) หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ หมายถึง เล่มรายงาน CD-Rom ชื่อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้อมูลสถิติที่สำคัญ,การจัดทำตารางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ด้วยระบบ Business Intelligence,ข้อมูลสถิติจำแนกตามโครงการสำรวจ/สำมะโน,THAI STAT,CD-ROM โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ,รายงานตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองสถิติพยากรณ์
* อีเมลผู้ติดต่อ services@nso.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีในครัวเรือน.aspx, http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/16.aspx, http://statbbi.nso.go.th/analytics/saw.dll?dashboard, http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Statistics%20from%20major%20Survey.aspx, http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-book/ICT_Indicators_2019/index.html
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172
สร้างในระบบเมื่อ 22 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 กันยายน 2564