พบ 38 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
 • แรงงานนอกระบบ 9 recent views

  แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทำที่ ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทาง สังคมจากการทำงานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • ผู้ทำงานต่ำระดับด้านชั่วโมงการทำงาน 8 recent views

  การทำงานต่ำระดับ (Time-related Underemployment) หมายถึง ผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับเวลาที่เหมาะสม และผู้นั้นมีเวลาเหลือ และต้องการที่จะทำงานเพิ่ม สำนักงานสถิติแห่งชาติ...
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • การมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน 9 recent views

  อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพกำลัง แรงงานในตลาดแรงงานในประเทศ (ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน และผู้รอฤดูกาล) เมื่อเทียบกับ ประชากรวัยแรงงานทั้งหมด...
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 7 recent views

  ผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน หมายถึง บุคคลที่ไม่เข้าข่ายคำนิยามของผู้อยู่ในกำลังแรงงานในสัปดาห์แห่งการสำรวจ ซึ่งได้แก่ 1. บุคคลซึ่งในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีอายุต่ำกว่า 15 ปี 2....
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • ผู้ว่างงาน 13 recent views

  ผู้ว่างงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ได้ทำงานและไม่มีงานประจำ แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ...
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • ผู้มีงานทำ 20 recent views

  ผู้มีงานทำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 1) ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร...
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • กำลังแรงงานรวม 9 recent views

  กำลังแรงงานรวม หมายถึง หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบัน...
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • ค่าจ้างเฉลี่ยของลูกจ้าง 19 recent views

  ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน (Average Monthly Wages) เป็นการสะท้อนถึงสภาพ ตลาดแรงงาน และกำลังซื้อของภาคประชาชนอันเป็นตัวบ่งชี้รายได้ประชาชาติของประเทศ
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • การทำงานต่ำกว่าระดับด้านชั่วโมงการทำงาน 11 recent views

  การทำงานต่ำระดับ (Time-related Underemployment) หมายถึง ผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับเวลาที่เหมาะสม และผู้นั้นมีเวลาเหลือ และต้องการที่จะทำงานเพิ่ม สำนักงานสถิติแห่งชาติ...
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • การว่างงาน 10 recent views

  อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) เป็นตัวเลขที่แสดงอัตราร้อยละของผู้ว่างงานในระบบเศรษฐกิจเทียบกับกำลังแรงงานรวม...
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • การจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา 7 recent views

  การจ้างงานชนิดไม่เต็มเวลา (Part time Employment) คือ การจ้างงานในสถานประกอบการน้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง หรือน้อยกว่าสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง หรือเป็นการจ้างงานชนิดยืดหยุ่น...
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • การมีงานทำต่อประชากรวัยแรงงาน 8 recent views

  อัตราการมีงานทำต่อประชากรวัยแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ ซึ่งการวิเคราะห์จากอัตราการจ้างงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ...
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • แรงงานในระบบ 10 recent views

  แรงงานในระบบหมายถึงผู้มีงานทําที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทางสังคมจากการทํางานได้แก่ 1. ข้าราชการลูกจ้างประจําของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น...
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 12 recent views

  กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้ไม่เข้าข่ายคำนิยามของผู้มีงานทำ หรือผู้ว่างงาน แต่เป็นผู้รอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำงาน...
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • จำนวนผู้มีงานทำ 87 recent views

  ผู้มีงานทำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 1) ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร...
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • จำนวนผู้ว่างงาน 96 recent views

  ผู้ว่างงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ได้ทำงานและไม่มีงานประจำ แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ...
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • จำนวนกำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 57 recent views

  กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้ไม่เข้าข่ายคำนิยามของผู้มีงานทำ หรือผู้ว่างงาน แต่เป็นผู้รอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำงาน...
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • จำนวนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 81 recent views

  ผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน หมายถึง บุคคลที่ไม่เข้าข่ายคำนิยามของผู้อยู่ในกำลังแรงงานในสัปดาห์แห่งการสำรวจ ซึ่งได้แก่ 1. บุคคลซึ่งในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีอายุต่ำกว่า 15 ปี 2....
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • จำนวนแรงงานในระบบ 113 recent views

  แรงงานในระบบหมายถึงผู้มีงานทําที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทางสังคมจากการทํางานได้แก่ 1. ข้าราชการลูกจ้างประจําของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น...
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566
 • จำนวนแรงงานนอกระบบ 109 recent views

  แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทําที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบกระบบ
  กองสถิติสังคม (สค.) 30 มีนาคม 2566