พบ 21 ชุดข้อมูล

แท็ค: การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร การมีงานทำ การว่างงาน การทำงาน LFS GSBPM

กรองผลลัพธ์