• จำนวนประชากรที่พิการ 3233 total views 87 recent views

    ประชากรที่มีความลําบากหรือปัญหาสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และประชากรที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง รวมทั้งประชากรที่มีลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจหรือสติปัญญา
    กองสถิติสังคม (สค.) 28 กันยายน 2566