• จำนวนประชากรที่พิการ 3260 total views 91 recent views

    ประชากรที่มีความลําบากหรือปัญหาสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และประชากรที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง รวมทั้งประชากรที่มีลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจหรือสติปัญญา
    กองสถิติสังคม (สค.) 30 กันยายน 2566