• มูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อคนทำงาน 43 recent views

    สำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ จํานวนสถานประกอบการก่อสร้าง จํานวนคนทํางาน ลูกจ้าง และค่าตอบแทนแรงงาน พื้นที่การก่อสร้าง...
    กองสถิติเศรษฐกิจ (สศ.) 8 มิถุนายน 2566