• มูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการ จากสำรวจ 4180 total views 106 recent views

  รายรับ – ค่าใช้จ่าย (รายรับ หมายถึง รายรับจากการดำเนินกิจการในรอบปี ไม่รวมรายรับจากการให้เช่าที่ดิน ดอกเบี้ยรับ / เงินปันผลรับ กำไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ และ...
  กองสถิติเศรษฐกิจ (สศ.) 27 กันยายน 2566
 • มูลค่าเพิ่มต่อชั่วโมงการทำงาน 988 total views 26 recent views

  สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
  กองสถิติเศรษฐกิจ (สศ.) 27 กันยายน 2566
 • มูลค่าเพิ่มต่อหน่วยการลงทุน 1093 total views 45 recent views

  สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
  กองสถิติเศรษฐกิจ (สศ.) 27 กันยายน 2566
 • สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อมูลค่าผลผลิตของสถานประกอบการ 1747 total views 48 recent views

  สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
  กองสถิติเศรษฐกิจ (สศ.) 27 กันยายน 2566
 • มูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ 2542 total views 72 recent views

  สำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ จํานวนสถานประกอบการก่อสร้าง จํานวนคนทํางาน ลูกจ้าง และค่าตอบแทนแรงงาน พื้นที่การก่อสร้าง...
  กองสถิติเศรษฐกิจ (สศ.) 27 กันยายน 2566
 • มูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อคนทำงาน 1811 total views 47 recent views

  สำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ จํานวนสถานประกอบการก่อสร้าง จํานวนคนทํางาน ลูกจ้าง และค่าตอบแทนแรงงาน พื้นที่การก่อสร้าง...
  กองสถิติเศรษฐกิจ (สศ.) 27 กันยายน 2566