• ค่าใช้จ่ายขั้นกลางของสถานประกอบการ 2757 total views 79 recent views

    สำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ จํานวนสถานประกอบการก่อสร้าง จํานวนคนทํางาน ลูกจ้าง และค่าตอบแทนแรงงาน พื้นที่การก่อสร้าง...
    กองสถิติเศรษฐกิจ (สศ.) 2 ตุลาคม 2566