• ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของที่พักแรม 50 recent views

    1.ข้อมูลจากการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard...
    กองสถิติเศรษฐกิจ (สศ.) 6 มิถุนายน 2566