ระบบบัญชีข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog)

สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ เพื่อให้บริการสถิติ แก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำบัญชีชุดข้อมูลเป็นการเฉพาะ ประกอบด้วย บัญชีรายการข้อมูลระดับย่อย (Microdata) และ บัญชีรายการสถิติ (Statistic) กรณีผู้ใช้บริการพบปัญหาจากการใช้งานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ gsic@nso.go.th

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-7408-9
โทรสาร : 0-2143-8117
Data Catalog