• จำนวนห้องพัก 24 recent views

    1.ข้อมูลจากการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard...
    กองสถิติเศรษฐกิจ (สศ.) 8 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).