• จำนวนแรงงานในระบบ 39 recent views

    แรงงานในระบบหมายถึงผู้มีงานทําที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทางสังคมจากการทํางานได้แก่ 1. ข้าราชการลูกจ้างประจําของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น...
    กองสถิติสังคม (สค.) 5 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).