• มูลค่าสินทรัพย์ถาวรต้นงวด 4 recent views

    โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ เช่น จำนวน ประเภทธุรกิจ...
    กองสถิติเศรษฐกิจ (สศ.) 8 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).