Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
YR numeric
SIZE text
TOTAL numeric
TOTAL_M numeric
TOTAL_F numeric
TOTAL_UNPAID_WK numeric
UNPAID_WK_M numeric
UNPAID_WK_F numeric
TOTAL_EMP numeric
EMP_M numeric
EMP_F numeric
UNIT text
SOURCE text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2545-01-01
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2563-01-01
การจัดจำแนก อื่นๆ
ขนาดของสถานประกอบการ,กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หน่วยวัด คน
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 มกราคม 2563
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 6 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 กรกฎาคม 2565