ร้อยละครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เพื่อทราบจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (2) เพื่อทราบจำนวนประชาชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ (3) เพื่อทราบจำนวนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการมีโทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* อีเมลผู้ติดต่อ ictsurvey@nso.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีในครัวเรือน.aspx
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อารบิก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 2 กุมภาพันธ์ 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2544
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) (ครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต/จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น) *100
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ITU
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สร้างในระบบเมื่อ 13 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 ตุลาคม 2566