จำนวนผู้มีงานทำ ที่ทำงานน้อยกว่า 35 ชม.ต่อสัปดาห์และต้องการทำงานเพิ่ม

ชั่วโมงการทำงานของแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่ส่าคัญตัวหนึ่งในการแสดงศักยภาพของการท่างาน โดยทั่วไป ถ้าผู้มีงานท่าเป็นผู้ที่ท่างานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (โดยค่านวณจากเฉลี่ยท่างาน 5 วันในหนึ่งสัปดาห์ และท่างานวันละ 7 ชั่วโมง) หมายถึง ผู้ที่ท่างานได้เต็มศักยภาพ ส่วนผู้มีงานท่าที่มีจ่านวนชั่วโมงการท่างานต่่ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั้น จะยังสามารถท่างานเพิ่มได้อีก ถือว่าเป็นการท่างานไม่เต็มศักยภาพสูงสุด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม
* อีเมลผู้ติดต่อ slaborfs@nso.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำรวจภาวะการทำงานของประชากร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/ภาวะการทำงานของประชากร.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 มีนาคม 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 กุมภาพันธ์ 2564
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2555
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์,การมีเวลาเหลือพอและต้องการทำงานเพิ่ม
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) พัน
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ยอดรวมจำนวนผู้มีงานทำ ที่ทำงานน้อยกว่า 35 ชม.ต่อสัปดาห์และต้องการทำงานเพิ่ม
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) มาตรฐานสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การสหประชาชาติ(UN)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar กลุ่มสถิติแรงงาน
สร้างในระบบเมื่อ 30 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 ตุลาคม 2566