อัตราตาย จากสำรวจ

จํานวนคนตายทั้งหมดในปีหนึ่งต่อประชากร 1,000 คน เป็นวิธีการวัดอัตราตายของประชากรขั้นต้น เพื่อทราบอัตราตายต่อปีอย่างคร่าวๆ เนื่องจากไม่ได้คํานึงถึงอัตราตายตามองค์ประกอบทางอายุ และเพศของประชากร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อหน่วยงาน กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม
* อีเมลหน่วยงาน spophouc@nso.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 10
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/ประชากรและสังคม/การเปลี่ยนแปลงทางประชากร.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2560
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 กันยายน 2570
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2528
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2559
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เพศ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คนต่อประชากร 1000 คน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) จํานวนคนตายทั้งหมดในปีหนึ่งต่อ ประชากร 1,000 คน
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172
สร้างในระบบเมื่อ 30 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 มิถุนายน 2566